Andmekaitse

MTÜ Meie lapsed töötleb isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidus isikuandmete kaitse üldmäärusega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad, näiteks inimese nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed (varasemalt kui „delikaatsed isikuandmed“), milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.


Töötleme Teie isikuandmeid, kui: 


*Kandideerite meile tööle
Kandideerija edastab ise oma isikuandmed. Teave, mida töötleme sisaldab informatsiooni teie hariduse, töötamise ajaloo ja muude töötamisega seotud asjaolude kohta, samuti informatsiooni, mis kajastub teie CV-l, kandideerimisavaldusel või muul vormil, mille olete
esitanud. Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida tööleping.
*Tulete meile rehabilitatsiooniteenusele
Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse kliendilt
rehabilitatsiooniteenusele registreerimisel. Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. St et küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. S.h töötleme teie terviseseisundit puudutavaid andmeid. Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse otsuse number, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne); Seadusliku esindaja andmeid. Teenuste ajalugu ja külastusinfot. Teie isikuandmete töötlemiseks küsime Teilt selleks teenusele tulles kirjalikku nõusolekut.

*Esitate meile kirjaliku kaebuse, ettepaneku või teabenõude
Kasutame Teie isikuandmeid kaebuses, ettepanekus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

*Saadate meile kirja, e-kirja
Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks. Kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

 • Teenuse osutamine, läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle, teenuse analüüs (sh teenusega seotud info edastamine). Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.
 • Õigusaktidest tulenevate meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine, sh raamatupidamiskohustuse täitmine. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine ja meie juriidilise kohustuse täitmine.
 • Teie päringute ja taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja vastamine.
 • Teile teadete edastamine
 • Rahulolu uuringute teostamine.

Teie õigused isikuandmetega seoes

 • Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid. MTÜ Meie Lapsed ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seaduses ettenähtud juhtudel.
 • Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti.
 • Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Teil on õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastad Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Isikuandmete säilitamine
Säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks.
Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.
Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Isikuandmetega seotud küsimused
Andmekaitse küsimustega tegeleb rehabilitatsiooniteenuste koordinaator Kerlin Radu
E-mail: Kerlin.Radu@tondi.edu.ee
Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.
Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega meie poole või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress  info@aki.ee ).