Visioon

VISIOON

Parimate ja kvaliteetsemate rehabilitatsiooniteenuste loomine erivajadustega lastele


MISSIOON


Mitmekülgsete ja kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste pakkumine erivajadustega lastele, aitamaks kaasa võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja integratsiooniks ühiskonda.


PÕHIVÄÄRTUSED

  • Kliendikesksus – lähtume kliendi ja tema vanema/hooldaja soovidest, huvidest ja väärtustes.
  • Meeskonnatöö – kool, kodu, rehabilitatsioonimeeskond
  • Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule
  • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise.
  • Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt.
  • Avatus – oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
  • Humanism ja demokraatia – pöörame enam tähelepanu sallivusele ja kaaslaste erivajaduse mõistmisele ning arvestamisele.
  • Võrdne võimalus rehabilitatsiooniteenuste saamisel – kõik lapsed, kellel ette nähtud reh.teenused, saavad need esimesel võimalusel neile sobival ajal’

Järjepidevus – tagada teenuse saajate järjepidev teenuse osutamise protsess ja arvestada teenuse saajate