Kliendi õigused/kohustused

MTÜ Meie Lapsed rehabilitatsioonimeeskond


Põhineb: Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
Asutus teadvustab oma vaimset ja moraalset pärandit ning rajab oma teenuse ning suhtluse
kliendiga inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutele ja universaalsetele
põhiväärtustele.


ÕIGUSED:

 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda
 • Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele
 • Klient annab vaba ja teadliku nõusoleku temale osutatavate teenuste osas seaduses ettenähtud korra kohaselt
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele
 • Kliendil on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele
 • Kliendil on õigus nõuda enda mittediskrimineerimist, sealhulgas mittediskrimineerimist soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu
 • Kliendil on õigus nõuda enda võrdset kohtlemist sooliste tunnuste alusel
 • Kõikides teenustes, mida osutab asutus, tuleb esikohale seada lapse huvid
 • Asutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus
 • Asutus tunnustab ja austab kliendi õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele
 • Igal kliendil on õigus tutvuda asutusesiseselt mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta
 • Igal kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole

KOHUSTUSED:

 • Klient on kohustatud asutusele teatama oma protseduurist loobumisest eelmisel tööpäeval
 • Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse protseduuri mitte asendada
 • Klient kohustub saabuma protseduuridele õigeaegselt, koos vajaliku dokumentatsiooniga, vahetusjalanõudega ja hügieeniliselt korrastatult
 • Nakkusohtlikus seisundis palume teenusele mitte tulla (teatamine kohustuslik)
 • Teha koostööd rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistidega (sh avaldada enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega).
 • Hoida korras teraapias kasutatavaid vahendeid, materjale, asutuse inventari jms.
 • Hüvitada asutuse varale sihilikult tekitatud kahju vastavalt eseme väärtusele