Eetikakoodeks

Eetikakoodeks
Õhkkonna kujundamisel on tähtis osa suhetel erinevate inimeste vahel: millist käitumist oodatakse, kuidas arvestatakse erivajadustega ja kuidas tagatakse inimeste võrdne kohtlemine. Eetikakoodeks aitab järgida põhimõtteid meie igapäevatöös, mis on seotud erivajadusega laste elukvaliteedi ja käekäiguga meie ühiskonnas ning erivajadustega inimeste sotsiaalse toimetuleku taseme tõstmise ja integreerumisega ühiskonda.


Põhimõtted

 • Meie töö põhineb vastastikusel aususel, lugupidamisel, võrdsel kohtlemisel ja usaldusel
 • Töötame eesmärgiga kliendi elukvaliteeti säilitada või paremaks muuta
 • Igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest
 • Peame oma töös silmas, et oleme osa Eestist ja Euroopast kui tervikust ning arvestame oma töös majandusliku ja kultuurilise reaalsusega
 • Taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist ja me ei ole mõjutatavad muust kui professionaalsetest teadmistest ja kogemustest. Otsuste ja valikute tegemisel, peame silmas põhieesmärkide saavutamist
 • Oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele
 • Kogemused ja teadmised saame ausal teel, rakendame neid inimeste heaks ja anname edasi praegustele ja tulevastele kolleegidele
 • Meil kehtivad konfidentsiaalsusnõuded. Igaüks, kes rehabilitatsioonimeeskonnas töötab, kohustub nendest kinni pidama
 • Me ei kahjusta oma sõna ega teoga kliendi huve ja hoiame tema privaatsust
 • Seame esiplaanile kliendi ja tema esindaja huvid ja arvestame nendega.
 • Suhtume võrdselt kõigisse, anname erapooletut nõu ja ei levita kallutatud vaateid mingil viisil
 • Aitame kaasa kliendi õigusele saada parimat võimalikku abi ja tuge
 • Toetame kliendi püüdu olla võimalikult iseseisvalt toime tulev ühiskonna liige
 • Oleme hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes
 • Hoiame füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata õhkkonda