Kaebuste lahendamise kord

MTÜ Meie Lapsed ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta teenusesaajate rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuste osutamise kvaliteeti.
Kõik MTÜ Meie Lapsed töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

 1. Ettepanekute ja kaebuste esitamine
  1.1 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.
  1.2. Suuliselt võib esitada kaebuse, ettepaneku teenuse osutajale, rehabilitatsiooniteenuste
  koordinaatorile või juhatusele. Eeldusel, et sellele ei soovita kirjalikku vastust ja probleem
  lahendatakse koheselt.
  1.3. Suuliselt esitatud kaebused, ettepanekud menetletakse koheselt osapoolte vahel. Kui
  probleemi ei õnnestu lahendada, siis esitatakse kaebus, ettepanek kirjalikult. Kui kirjalikku
  kaebust, ettepanekut ei esitata, loetakse probleem lahendatuks.
  1.4. Kirjalikult saab kaebusi, ettepanekuid esitada kirja teel MTÜ postiaadressil (Tondi 40, Tallinn) juhatusele, rehabilitatsiooniteenuse koordinaatorile või e-mailiga mittetulundusyhing.Meie.Lapsed@eesti.ee Kirjaliku kaebuse esitamisel tuleb esitada kaebuses:
  Kliendi nimi:
  Kaebuse esitaja nimi:
  Kaebuse esitaja aadress:
  E-posti aadress:
  Telefon:
  Kaebuse esitamise kuupäev:
  Kaebuse sisu:
 2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine
  2.1. Ettepanekuid ja kaebusi registreerib rehabilitatsiooniteenuste koordinaator.
  2.2. Ettepaneku, kaebuse võib kirjutada vabas vormis.
  2.3. Anonüümseid kaebusi ei registreerita ega menetleta.
  2.4. Kaebusi, ettepanekuid menetleb MTÜ juhatus vastavalt probleemi olemusele.
  2.5. Kaebuse, ettepaneku menetlemiseks on aega 30 päeva peale kaebuse registreerimist.
 3. Ettepanekute ja kaebuste lahendamine
  3.1. Kaebusi, ettepanekuid lahendab MTÜ juhatus, kes koosolekul teeb lühikokkuvõtte
  esinenud kaebuste, ettepanekute ja kaebuste lahendite kohta.
  3.2. Kõik esitatud ettepanekud ja kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste,
  ettepanekute lahendamise kausta.
  3.3. Kaebuste, ettepanekute lahendamise kaust asub rehabilitatsiooniteenuste koordinaatori
  käes.
  3.4. Kaebused, ettepanekud arhiveeritakse elektrooniliselt.
 4. Kaebuste esitamine ja/või nõu küsimine teistele asjakohastele institutsioonidele
  4.1 Sotsiaalkindlustusamet – www.sotsiaalkindlustusamet.ee või
  Endla 8, 15092 Tallinn
  Infotelefon: 612 1360 või 16106
  E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  4.2 Õiguskantsler – http://oiguskantsler.ee/ või
  Kohtu 8, 15193 Tallinn
  (+372) 693 8404
  info@oiguskantsler.ee
  4.3 Kohus – http://www.kohus.ee/
  4.4 Eesti Patsientide Esindusühing – http://www.epey.ee/
  Kaupmehe 14, Tallinn 10114
  Tel: 656 6429
  Faks: 656 6428
  E-post: epey@epey.ee
  4.5 Lasteabitelefoni 116111
  e-post info@lasteabi.ee

www.lasteabi.ee